Finance म्हणजेकाय ? Finance information in Marathi

 Finance म्हणजे काय? (Finance information in Marathi) Finance  म्हणजे काय?  Finance कशाला म्हणायचं ? फायनान्स मुळे काय होतं ? Finance या शब्दाचा नेमका अर्थ काय ?    हे बराच लोकांना माहीत नसतात.  Finance शब्द आपण रोजच्या घडामोडी मध्ये सतत वापरत असतो. परंतु मुळात Finance म्हणजे काय ?  Finance चा वापर काय ? Finance चे प्रकार … Read more